Gå til hovedindhold

Menneskehandel

Menneskehandel er et brud på grundlæggende menneskerettigheder. Det er en grov krænkelse af den enkeltes ret til at bestemme over egen krop og eget liv. De nationale handlingsplaner er et vigtig værktøj i bekæmpelsen af menneskehandel.

Indhold

  Ofre for menneskehandel er udsatte og sårbare personer, som ofte lever i dyb afhængighed af deres bagmænd med trusler rettet mod dem selv eller deres familie. Bagmændene er kriminelle, der udnytter ofrenes udsathed og efterspørgslen på de ydelser, ofrene leverer.

  Danmark er primært et transit- og modtagerland for ofre for menneskehandel. Det ses således sjældent, at danske statsborgere vurderes som ofre for menneskehandel.

  I 2018 var menneskehandel til tvangsarbejde den hyppigst forekomne udnyttelsesform. Næsten halvdelen af de vurderede ofre var handlet til tvangsarbejde. Ca. en tredjedel var handlet til prostitution. Menneskehandel er samtidig kendetegnet ved, at der løbende afdækkes nye udnyttelsesformer, der skal håndteres, fx handel til at begå kriminelle handlinger

  Danmark ønsker at forebygge menneskehandel, identificere og støtte ofre for menneskehandel og retsforfølge bagmænd.

  Nationale handlingsplaner

  Et centralt element i rammen for den danske indsats til bekæmpelse af menneskehandel har været en række nationale handlingsplaner.

  Den første nationale handlingsplan kom i 2002 i forlængelse af FN’s protokol om bekæmpelse af menneskehandel (den såkaldte Palermo-protokol) fra 2000 og EU-rammeafgørelsen af 19. juli 2002 om menneskehandel.

  Senest har et bredt flertal i Folketinget afsat midler til den femte handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2019-2021.

  Fire indsatsområder

  Handlingsplanen 2019-2021 er bygget op om fire indsatsområder:

  Forebyggende og opsøgende arbejde: Menneskehandel forebygges gennem uddannelse af relevante aktører, viden og oplysning. Opsøgende og tillidsskabende arbejde skal bidrage til at skabe tillid og viden om mulighederne for støtte og bistand blandt potentielle ofre for menneskehandel.

  Ofrene identificeres og tilbydes bistand og støtte: Identifikationen af ofre for menneskehandel skal sikre, at ofrene får adgang til bistand og støtte under en refleksions- og restitutionsperiode i Danmark samt tilbud om forberedt hjemsendelse og reintegration i hjemlandet.

  Bagmændene retsforfølges: Efterforskning og retsforfølgning af bagmænd i sager om menneskehandel skal medvirke til at bremse menneskehandel.

  Viden og koordination mellem aktørerne: Indsatsen mod menneskehandel skal være koordineret og effektiv lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

  Aktører

  Den overordnede koordination af handlingsplanen er forankret i en tværministeriel arbejdsgruppe, der foruden Ligestillingsafdelingen under minister for ligestilling består af Beskæftigelsesministeriet, Social- og Indenrigsministeriet, Justitsministeriet, Skatteministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Udenrigsministeriet samt Udlændinge- og Integrationsministeriet

  Indsatsen gennemføres af relevante myndigheder, NGO’er, organisationer, virksomheder m.v. Koordinationen mellem aktørerne udbygges og styrkes løbende.

  Center mod Menneskehandel (CMM), som er forankret i Socialstyrelsen, er ansvarlig for at koordinere og udvikle den landsdækkende sociale indsats for ofre for menneskehandel, opkvalificering af de relevante aktører samt indsamling og formidling af statistik og viden. CMM blev etableret i 2007 og udgør også i den nuværende handlingsplan omdrejningspunktet for den nationale indsats.

  Mere information om Center mod Menneskehandel findes på www.cmm.dk.

  De socialfaglige indsatser under handlingsplanen varetages primært af NGO’er på området og CMM. Udlændingestyrelsen er ansvarlig for indkvartering og underhold af ofre for menneskehandel, som er asylansøgere eller har ulovligt ophold i Danmark.