Gå til hovedindhold

Bestyrelser, råd mv.

I overensstemmelse med Regeringens ønske om at sikre åbenhed ved ministres udpegninger til bestyrelser, råd, nævn, udvalg mv. gives i det følgende en oversigt over medlemmer af bestyrelser, råd mv. på Transportministeriets område.

Indhold

  Bestyrelser

  Nedenfor følger en oversigt over de af transportministeren udpegede bestyrelsesmedlemmer. En oversigt over det enkelte selskabs samlede bestyrelse findes på selskabernes egne hjemmesider.

  Udviklingsselskabet By & Havn I/S

  Interessentskabets primære formål er at udvikle arealerne i Ørestad og København Havn samt forestå havnedrift i Københavns Havn.

  Bestyrelsen:
  Lars Barfoed (næstformand)
  Marianne Sørensen

  Bornholmstrafikken Holding A/S

  Selskabets formål er at drive rederivirksomhed og anden virksomhed, som har forretningsmæssig sammenhæng med rederivirksomhed.

  Bestyrelsen:
  Christian Th. Kjølbye (formand)
  Orla Grøn Pedersen (næstformand)
  Karen Bladt

  Den 7. april 2022 blev der på selskabets ordinære generalforsamling truffet beslutning om, at selskabet skal opløses ved afgivelse af betalingserklæring over for Erhvervsstyrelsen i henhold til bestemmelserne herom i selskabslovens § 216. Der igangsættes således en opløsning af selskabet efter bestemmelserne og tidsfristerne i selskabslovens § 216.

  DSB

  DSB’s formål er at drive jernbanevirksomhed i medfør af lov om jernbanevirksomhed mv. samt anden virksomhed, som ligger i naturlig forlængelse heraf.

  Bestyrelsen:
  Peter Schütze (formand)
  Anne Hedensted Steffensen (næstformand)
  Carsten Gerner
  Christina Grumstrup Sørensen
  Henrik Amsinck

  Naviair

  Naviair har til formål at udføre luftfartstjeneste i medfør af lov om Naviair. Virksomheden kan endvidere udføre opgaver, som ligger i naturlig forlængelse heraf.

  Bestyrelsen:
  Anne Birgitte Lundholt (formand)
  Per Møller Jensen (næstformand)
  Birthe Høegh Rask
  Christina Rasmussen
  Jørgen Martin Meyer

  Metroselskabet I/S

  Metroselskabets opgaver er at stå for anlæg af Cityringen samt drift af den eksisterende Metro.

  Bestyrelsen:
  Jørn Neergaard Larsen (formand)
  Birgitte Brinch Madsen
  Harald Børsting

  PostNord AB

  PostNord er resultatet af en fusion mellem det danske postselskab Post Danmark A/S og det svenske postselskab Posten AB. PostNord har til formål at drive postvirksomhed i Norden.

  Bestyrelsen:
  Christian Frigast (næstformand)
  Susanne Hundsbæk-Pedersen
  Charlotte Strand
  Peder Lundquist

  Sund og Bælt Holding A/S

  Selskabets formål er at eje aktierne i A/S Storebæltsforbindelsen, A/S Øresundsforbindelsen, Sund & Bælt Partner A/S, A/S Femern Landanlæg og Brobizz A/S og varetage opgaver vedrørende regulering af vejtrafik i overensstemmelse med lov om Sund & Bælt Holding A/S, samt bistå staten med undersøgelser m.v. på de områder, hvor selskabets kompetencer inden for transport og infrastruktur kan komme staten til gavn, efter transportministerens nærmere bestemmelse.

  Bestyrelsen:

  Michael Rasmussen (formand)
  Jørn Tolstrup Rohde (næstformand)
  Lene Holmegaard Lange
  Claus Jensen
  Erik Skotting
  Michael Hannibal og
  Susanne J. Monferré
  Claus Von Elling
  Karen Hækkerup

  Fjordforbindelsen Frederikssund

  Fjordforbindelsen Frederikssunds formål er at etablere en ny vejforbindelse ved Frederikssund, herunder anlæg af en ny højbro, samt et betalingsanlæg til opkrævning af brugerbetaling. Fjordforbindelsen Frederikssund har endvidere til formål at optage lån til finansiering af broforbindelsen udover den del, der dækkes af statens bidrag på 659,5 mio. kr. (2014 – pl.), inkl. 5 mio. kr. afsat til projektets forberedelse.

  Vejdirektoratet er forretningsfører for Fjordforbindelsen Frederikssund.

  Den 25. marts 2022 blev der på et ekstraordinært virksomhedsmøde truffet beslutning om frivillig opløsning ved likvidation. Kammeradvokaten er udpeget som likvidator.

  Råd og nævn:

  Jernbanenævnet

  Jernbanenævnet overvåger konkurrencesituationen på markedet for jernbanetransportydelser og varetager tilsyns- og klagefunktioner på jernbaneområdet i relation til tildeling af infrastruktur, opkrævning af afgifter samt passagerrettigheder.

  Medlemmer:
  Line Kornerup (Formand)
  Per Baltzer Overgaard
  Alex Landex
  Jacob Schaumburg-Müller
  Lars Peter Raahave Østerdal
  Bjarne Kjær Ersbøll
  Birgit Liin

  Suppleanter:
  Anne-Dorte Bruun Nielsen
  John A. Christensen
  Claus Holm
  Henrik Sylvan

  Havneklagenævnet

  Behandling af klager over tildeling af anløbsplads i havne, jf. § 16 i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne med senere ændringer.

  Medlemmer:
  Jens Fejø (formand)
  Bjarne Mathiesen
  Ole Frie, DFDS
  Jan Gabrielsen, Søfartsstyrelsen
  Kurt Birk Nielsen, Danmarks Fiskeriforening

  Færdselssikkerhedskommissionen

  Det er Færdselssikkerhedskommissionens opgave at komme med forslag til færdselssikkerhedsmæssige initiativer, der kan nedbringe antallet af trafikulykker. Kommissionen skal endvidere afgive vurdering af forslag inden for færdselslovgivningen og administrationen heraf. Transportministeren kan anmode om, at et bestemt emne tages op i kommissionen.

  Andreas Steenberg, R (formand)
  Kristian Pihl Lorentzen, V (næstformand)

  Følgende myndigheder og organisationer inviteres til at sende en repræsentant til at deltage i Færdselssikkerhedskommissionens møder:

  • Dansk Kørelærer-Union, Kørelærerforeningen, Foreningen af Frie Kørelærere, Danske Kørelæreres Landsforbund, Midtsjællands Kørelærerforening eller Helsingør Kørelærerforening
  • Dansk Transport og Logistik (DTL)
  • Fagligt Fælles Forbund 3F
  • Forenede Danske Motorejere (FDM)
  • Cyklistforbundet
  • MC Touring Club Danmark eller Danske Motorcyklister
  • Dansk Fodgænger Forbund
  • Forsikring & Pension
  • Rådet for Sikker Trafik
  • Kommunernes Landsforening (har dog mulighed for at sende to)
  • Styrelsen for Patientsikkerhed
  • Institut for Transport, Danmarks Tekniske Universitet
  • Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet
  • Rigspolitiet
  • Københavns Politi
  • Politiforbundet
  • Havarikommissionen for vejtrafikulykker (HVU)
  • Vejdirektoratet
  • Færdselsstyrelsen (har dog mulighed for at sende to)
  • Justitsministeriets departement
  • Transportministeriets departement

  Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

  Havarikommissionen for Vejtrafikulykkers hovedformål er at erhverve ny viden, der kan anvendes til forbedring af trafiksikkerheden og i forebyggelse af vejtrafikulykker.

  Havarikommissionen skal foretage tværfaglige dybdeanalyser af hyppigt forekommende alvorlige ulykkestyper (temaer). Målet hermed at få et mere præcist billede af omstændighederne ved ulykkerne og en større viden om de bagvedliggende faktorer, end man får ved traditionel ulykkesanalyse.

  Medlemmer:

  Mette Fynbo, formand, Vejdirektoratet.
  Kim Vejlø, Rigspolitiet, Færdselsafdelingen
  Mette Møller, DTU Transport
  Ib Rasmussen, Trafik- og Byggestyrelsen
  Lars Binderup Larsen, Odense Universitetshospital
  René Juhl Hollen, Vejdirektoratet

  Taksationskommissioner

  Taksationskommissioner nedsættes af transportministeren. Kommissionens opgave er at fastsætte erstatninger i sammenhæng med ekspropriationer foretaget af kommuner. Disse kommissioner er nedsat efter § 105 i lov om offentlige veje.

  Formænd:
  Hovedstadsområdet: Lene Sigvardt
  Bornholm: Andreas Bøgsted Møller
  Nordsjælland I og II: Charlotte Meincke
  Roskilde: Charlotte Meincke
  Vestsjælland: Svend Erik Hansen
  Sydsjælland og Lolland-Falster: Henning Larsen
  Fyn: Jens Schultz-Hansen
  Sønderjylland: Jens Schultz-Hansen
  Esbjerg: Niels Jørgen Kaj Pedersen
  Vejle: Henning Søndergaard Kristoffersen
  Ringkøbing: Jens Schultz-Hansen
  Aarhus: Poul Holm
  Randers: Poul Holm
  Viborg: Niels Bjerre
  Nordjylland: Poul Erik Nielsen

  Overtaksationskommissioner

  Overtaksationskommissioner har til formål at sikre mulighed for at kære kendelser fra taksationskommissioner under vejloven. Kommissionen er nedsat efter § 106 i lov om offentlige veje.

  Overtaksationskommissionen for Aarhus og Holstebro
  Formand: Ole Terkelsen
  Supplerende formand: Michael Hansen Jensen
  Fast medlem: Mikael Dahl-Jensen
  Fast medlem: Eigil Holm Nielsen
  Fast medlem: Michael Hansen Jensen
  Suppleant: Niels Erik Borup Poulsen

  Overtaksationskommissionen for Fyn, Sønderjylland og Esbjerg
  Formand: Erling Christensen
  Fast medlem: Knud Warming
  Fast medlem: Hans Erik Nellegaard
  Suppleant: Peter From Eriksen
  Suppleant: Maibritt Rasmussen

  Overtaksationskommissionen for Hovedstadsområdet og Bornholm
  Formand: Peter Møgelvang-Hansen
  Fast medlem: Susanne Nielsen
  Fast medlem: Søren Kjerside Hansen
  Suppleant: Frank Schor Jørgensen
  Suppleant: Lars Kristensen

  Overtaksationskommissionen for Nordjylland og Viborg
  Formand: Ole Terkelsen
  Supplerende formand: Michael Hansen Jensen
  Fast medlem: Holger Hedegaard
  Fast medlem: Ole Kjær
  Suppleant: Albert Vinther Krogh

  Overtaksationskommissionen for Nord- og Vestsjælland
  Formand: Ivan Skaaning Hansen
  Fast medlem: Preben Birch
  Fast medlem: Henrik Carlsen

  Overtaksationskommissionen for Roskilde, Sydsjælland og Lolland-Falster
  Formand: Ivan Skaaning Hansen
  Fast medlem: Poul Erik Salebjerg-Hansen
  Fast medlem: Kaj Petersen
  Suppleant: Bent Aagaard Nielsen

  Overtaksationskommissionen for Vejle og Ringkøbing
  Formand: Erling Christensen
  Fast medlem: Johan Høj Kristensen
  Suppleant: Peter Schmidt Hansen

  Ekspropriationskommissionerne

  Ekspropriationskommissioner nedsættes med det formål at foretage en almindelig prøvelse af ekspropriationer i konkrete sager. Disse kommissioners kompetence dækker statsekspropriationer og nedsættes på baggrund af ekspropriationsproceslovens §§ 4, 5 og 6.

  Perioden til og med 31. december 2022:

  Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne

  Medlemmer:
  Erik Larsen
  Leif Luxhøj-Pedersen
  Mogens Jensen
  Søren G. Nielsen

  Suppleanter:

  Ole Flemming Christophersen
  Bjarke Stig Abel
  Kaj Piilgaard Nielsen
  Henning Alfred Nielsen

  Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland

  Medlemmer:
  Holger Hedegaard
  Jens Ole Juhler
  Ole Riber Kjær
  Niels Juel Nielsen

  Suppleant:

  Niels Wind-Friis

  Perioden 1. januar 2023-31. december 2028

  Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne

  Medlemmer:
  Leif Luxhøj-Pedersen
  Mogens Jensen
  Lene Hatt
  Helle Lysholm

  Suppleanter:

  Ole Flemming Christophersen
  Bjarke Stig Abel
  Henning Alfred Rasmussen
  Kaj Piilgaard Nielsen
  Jørgen Poulstrup
  Søren G. Nielsen

  Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland

  Medlemmer:
  Ole Riber Kjær
  Uffe Winther Henneberg
  Albert Vinther Krogh
  Søren Chr. Green

  Suppleanter:
  Eva Pinnerup
  Jens Ole Juhler
  Niels Wind Friis

  Taksationskommissionerne - statslige

  Taksationskommissionernes formål er at kunne efterprøve ekspropriationskommissionernes beslutninger. Taksationskommissionerne er nedsat ved lov jf. ekspropriationsprocesloven § 7.

  Medlemmer:
  Carl Erik Jensen
  Eigil Holm Nielsen
  Frank S. Jørgensen
  Karl Frandsen
  Mikael Dahl-Jensen
  Niels Jørgen Bønløkke
  Niels Knud Eriksen
  Susanne Nielsen

  Periode for udnævnelse: 1. januar 2017 – 31. december 2022.

  Vejtransportrådet

  I henhold til godskørselsloven drøfter Vejtransportrådet generelle og overordnede spørgsmål på transportområdet og kommer med anbefalinger til transportministeren om regulering af rammevilkårene for transporterhvervet.

  Formand:
  Carsten Falk Hansen, Trafik- og Byggestyrelsen

  Medlemmer:

  Lars William Wesch, ATL
  Jesper Højte Stenbæk, Dansk Erhverv
  Erik Østergaard, Dansk Transport og Logistik
  Morten Schønning Madsen , Dansk Erhverv Arbejdsgiver
  Steen Bundgaard, Danske Busvognmænd
  Martin Aabak, Danske Speditører
  Michael Svane, DI
  Anne Kathrine Steenbjerge, DI Transport
  Jørgen Aarestrup, Fagligt Fælles Forbund
  Anders Jessen, International Transport Danmark

  Perioden for udnævnelse: indtil videre

  Rådet for Offentlige bygherrer - ROB

  Rådet for Offentlige Bygherrer er nedsat i henhold til lov om offentlig byggevirksomhed. Rådet har en rådgivende funktion i forhold til lov om offentlig byggevirksomhed og fungerer desuden som et forum for erfaringsudveksling af teknisk, administrativ og økonomisk karakter.

  Signe Primdal Lyndrup, Bygningsstyrelsen (formand).
  Lise Aaen Kobberholm, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (næstformand)

  Medlemmer:

  Udlændinge- og Integrationsministeriet.
  Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
  Slots- og Kulturstyrelsen.
  Kriminalforsorgen.
  Kommunernes Landsforening.
  Danske Regioner.
  Byggeri København.
  Statens Byggeforskningsinstitut inviteres ad - hoc.

  Rådet for Sikker Trafik

  Rådet for Sikker Trafiks formål er at fremme færdselssikkerheden ved oplysning om farer og vanskeligheder i færdslen, udbrede viden om færdselsregler og sikkerhedsfremmende udstyr samt arbejde for, at trafikanterne aktivt bidrager til opnåelse af større færdselssikkerhed. Rådet for Sikker Trafik skal i øvrigt - inden for lovgivningens rammer - virke for gennemførelse af færdselssikkerhedsmæssige foranstaltninger.

  Forretningsudvalgets medlemmer:

  Borgmester Ole Bjørstorp (formand)
  Politidirektør Kim Christiansen (næstformand)
  Klaus Bondam, Cyklistforbundet
  Michael Svane, DI Transport
  Nis Peder Kolby, Falck Danmark A/S
  Thomas Møller Thomsen, FDM - Forenede Danske Motorejere
  Jacob Winther, Forsikring & Pension
  Stefan Søsted, Færdselsstyrelsen
  Thomas Højgaard, Justitsministeriet
  Lone Johannsen, KL
  Erik Terp, Nationalt Færdselscenter, Rigspolitiet
  Anja Ravn Schmidt Joensen, Skole og Forældre
  Jacob Heinsen, Transportministeriet
  Jens Holmboe, Vejdirektoratet