Bestyrelser, råd mv.

I overensstemmelse med Regeringens ønske om at sikre åbenhed ved ministres udpegninger til bestyrelser, råd, nævn, udvalg mv. gives i det følgende en oversigt over medlemmer af bestyrelser, råd mv. på Transportministeriets område.

Genrefoto af mennesker på metrotrappe
Foto: Ulrik Jantzen

13. oktober 2021

Bestyrelser

Nedenfor følger en oversigt over de af transportministeren udpegede bestyrelsesmedlemmer. En oversigt over det enkelte selskabs samlede bestyrelse findes på selskabernes egne hjemmesider.

Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Interessentskabets primære formål er at udvikle arealerne i Ørestad og København Havn samt forestå havnedrift i Københavns Havn.

Bestyrelsen:
Lars Barfoed (næstformand)
Marianne Sørensen

Bornholmstrafikken Holding A/S

Selskabets formål er at drive rederivirksomhed og anden virksomhed, som har forretningsmæssig sammenhæng med rederivirksomhed, herunder eje kapitalandele i andre selskaber, der driver rederivirksomhed.

Bestyrelsen:
Steen E. Christensen (formand)
Orla Grøn Pedersen (næstformand)
Karen Bladt

DSB

DSB’s formål er at drive jernbanevirksomhed i medfør af lov om jernbanevirksomhed mv. samt anden virksomhed, som ligger i naturlig forlængelse heraf.

Bestyrelsen:
Peter Schütze (formand)
Anne Hedensted Steffensen (næstformand)
Carsten Gerner
Christina Grumstrup Sørensen
Henrik Amsinck
Hanne Blume

Naviair

Naviair har til formål at udføre luftfartstjeneste i medfør af lov om Naviair. Virksomheden kan endvidere udføre opgaver, som ligger i naturlig forlængelse heraf.

Bestyrelsen:
Anne Birgitte Lundholt (formand)
Per Møller Jensen (næstformand)
Birthe Høegh Rask
Christina Rasmussen
Jørgen Martin Meyer

Metroselskabet I/S

Metroselskabets opgaver er at stå for anlæg af Cityringen samt drift af den eksisterende Metro.

Bestyrelsen:
Jørn Neergaard Larsen (formand)
Birgitte Brinch Madsen
Harald Børsting

PostNord AB

PostNord er resultatet af en fusion mellem det danske postselskab Post Danmark A/S og det svenske postselskab Posten AB. PostNord har til formål at drive postvirksomhed i Norden.

Bestyrelsen:
Christian Frigast (næstformand)
Susanne Hundsbæk-Pedersen
Charlotte Strand
Peder Lundquist

Sund og Bælt Holding A/S

Selskabets formål er i overensstemmelse med lov om anlæg af fast forbindelse over Øresund som holdingselskab at eje aktierne i A/S Storebæltsforbindelsen, A/S Øresundsforbindelsen og Sund og Bælt Partner A/S, A/S Femern Landanlæg samt Brobizz A/S.

Bestyrelsen:

Michael Rasmussen (formand),
Jørn Tolstrup Rohde (næstformand),
Ruth Schade,
Lene Holmegaard Lange,
Claus Jensen,
Erik Skotting,
Michael Hannibal,
Susanne J. Monferré og
Per Christensen

Fjordforbindelsen Frederikssund

Fjordforbindelsen Frederikssunds formål er at etablere en ny vejforbindelse ved Frederikssund, herunder anlæg af en ny højbro, samt et betalingsanlæg til opkrævning af brugerbetaling. Fjordforbindelsen Frederikssund har endvidere til formål at optage lån til finansiering af broforbindelsen udover den del, der dækkes af statens bidrag på 659,5 mio. kr. (2014 – pl.), inkl. 5 mio. kr. afsat til projektets forberedelse.

Vejdirektoratet er forretningsfører for Fjordforbindelsen Frederikssund.

Bestyrelsen:
Leif Tullberg (formand)
Helle Mørk Friis (næstformand)
Christina Wejlemann
John Schmidt Andersen
Tina Tving Stauning

Råd og nævn:

Jernbanenævnet

Jernbanenævnet overvåger konkurrencesituationen på markedet for jernbanetransportydelser og varetager tilsyns- og klagefunktioner på jernbaneområdet i relation til tildeling af infrastruktur, opkrævning af afgifter samt passagerrettigheder.

Medlemmer:
Line Kornerup (Formand)
Per Baltzer Overgaard
Alex Landex
Jacob Schaumburg-Müller
Lars Peter Raahave Østerdal
Bjarne Kjær Ersbøll
Birgit Liin

Suppleanter:
Anne-Dorte Bruun Nielsen
John A. Christensen
Claus Holm
Henrik Sylvan

Havneklagenævnet

Behandling af klager over tildeling af anløbsplads i havne, jf. § 16 i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne med senere ændringer.

Medlemmer:
Jens Fejø (formand)
Bjarne Mathiesen
Ole Frie, DFDS
Jan Gabrielsen, Søfartsstyrelsen
Kurt Birk Nielsen, Danmarks Fiskeriforening

Færdselssikkerhedskommissionen

Det er Færdselssikkerhedskommissionens opgave at komme med forslag til færdselssikkerhedsmæssige initiativer, der kan nedbringe antallet af trafikulykker. Kommissionen skal endvidere afgive vurdering af forslag inden for færdselslovgivningen og administrationen heraf. Transportministeren kan anmode om, at et bestemt emne tages op i kommissionen.

Andreas Steenberg, R (formand)
Kristian Pihl Lorentzen, V (næstformand)

Følgende myndigheder og organisationer inviteres til at sende en repræsentant til at deltage i Færdselssikkerhedskommissionens møder:

 • Dansk Kørelærer-Union, Kørelærerforeningen, Foreningen af Frie Kørelærere, Danske Kørelæreres Landsforbund, Midtsjællands Kørelærerforening eller Helsingør Kørelærerforening
 • Dansk Transport og Logistik (DTL)
 • Fagligt Fælles Forbund 3F
 • Forenede Danske Motorejere (FDM)
 • Cyklistforbundet
 • MC Touring Club Danmark eller Danske Motorcyklister
 • Dansk Fodgænger Forbund
 • Forsikring & Pension
 • Rådet for Sikker Trafik
 • Kommunernes Landsforening (har dog mulighed for at sende to)
 • Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Institut for Transport, Danmarks Tekniske Universitet
 • Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet
 • Rigspolitiet
 • Københavns Politi
 • Politiforbundet
 • Havarikommissionen for vejtrafikulykker (HVU)
 • Vejdirektoratet
 • Færdselsstyrelsen (har dog mulighed for at sende to)
 • Justitsministeriets departement
 • Transportministeriets departement

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

Havarikommissionen for Vejtrafikulykkers hovedformål er at erhverve ny viden, der kan anvendes til forbedring af trafiksikkerheden og i forebyggelse af vejtrafikulykker.

Havarikommissionen skal foretage tværfaglige dybdeanalyser af hyppigt forekommende alvorlige ulykkestyper (temaer). Målet hermed at få et mere præcist billede af omstændighederne ved ulykkerne og en større viden om de bagvedliggende faktorer, end man får ved traditionel ulykkesanalyse.

Medlemmer:

Mette Fynbo, formand, Vejdirektoratet.
Kim Vejlø, Rigspolitiet, Færdselsafdelingen
Mette Møller, DTU Transport
Ib Rasmussen, Trafik- og Byggestyrelsen
Lars Binderup Larsen, Odense Universitetshospital
René Juhl Hollen, Vejdirektoratet

Taksationskommissioner

Taksationskommissioner nedsættes af transportministeren. Kommissionens opgave er at fastsætte erstatninger i sammenhæng med ekspropriationer foretaget af kommuner. Disse kommissioner er nedsat efter lov om offentlige veje § 105.

Formænd:
Hovedstadsområdet: Ulrik Finn Jørgensen
Bornholm: Dommer Andreas Bøgsted Møller
Nordsjælland I og II: Dommer Charlotte Meincke
Roskilde: Dommer Charlotte Meincke
Vestsjælland: Dommer Svend Erik Hansen
Sydsjælland og Lolland-Falster: Dommer Henning Larsen
Fyn: Dommer Jens Schultz-Hansen
Sønderjylland: Dommer Jens Schultz-Hansen
Esbjerg: Dommer Niels Jørgen Kaj Pedersen
Vejle: Dommer Henning Søndergaard Kristoffersen
Ringkøbing: Dommer Jytte Munkholm Hansen
Århus: Dommer Poul Holm
Randers: Dommer Poul Holm
Viborg: Dommer Niels Bjerre
Nordjylland: Dommer Poul Erik Nielsen

Overtaksationskommissioner

Overtaksationskommissioner har til formål at sikre mulighed for at kære kendelser fra taksationskommissioner under vejloven. Kommissionen er nedsat efter lov om offentlige veje § 106.

Overtaksationskommissionen for Aarhus og Holstebro
Formand: Søren H. Mørup (1. januar 2019 – 31. december 2029)
Supplerende formand: Ole Terkelsen
Fast medlem: Mikael Dahl-Jensen (1. januar 2017 – 31. december 2022)
Fast medlem: Eigil Holm Nielsen (1. juli 2016 – 30. juni 2022)
Suppleant: Niels Erik Borup Poulsen (1. januar 2017 – 31. december 2022)

Overtaksationskommissionen for Fyn, Sønderjylland og Esbjerg
Formand: Erling Christensen (1. januar 2016 – 31. december 2021)
Fast medlem: Knud Warming (1. juli 2016 – 30. juni 2022)
Fast medlem: Mads Skau (1. juli 2016 – 30. juni 2022)
Suppleant: Hans Erik Nellegaard (1. juli 2016 – 30. juni 2022)
Suppleant: Peter From Eriksen (1. juli 2016 – 30. juni 2022)

Overtaksationskommissionen for Hovedstadsområdet og Bornholm
Formand: Peter Møgelvang-Hansen (1. januar 2016 – 31. december 2021)
Fast medlem: Susanne Nielsen (1. juli 2016 – 30. juni 2022)
Fast medlem: Søren Kjerside Hansen (1. juli 2016 – 30. juni 2022)
Suppleant: Frank Schor Jørgensen (20. februar 2018 – 19. februar 2024)
Suppleant: Lars Kristensen (1. juli 2016 – 30. juni 2022)

Overtaksationskommissionen for Nordjylland og Viborg
Formand: Søren Højgaard Mørup (1. juli 2016 – 31. december 2021)
Supplerende formand: Ole Terkelsen
Fast medlem: Holger Hedegaard (1. juli 2016 – 30. juni 2022)
Fast medlem: Ole Kjær (1. juli 2016 – 30. juni 2022)
Suppleant: Albert Vinther Krogh (1. september 2017 – 31. august 2023)

Overtaksationskommissionen for Nord- og Vestsjælland
Formand: Bo Tarp (1. august 2015 – 31. juli 2021)
Fast medlem: Preben Birch (1. juli 2016 – 30. juni 2022)
Fast medlem: Henrik Carlsen (1. januar 2017 – 31. december 2022)
Suppleant: Knud Birk Iversen (1. januar 2017 – 31. december 2022)

Overtaksationskommissionen for Roskilde, Sydsjælland og Lolland-Falster
Formand: Bo Tarp (1. januar 2016 – 31. december 2021)
Fast medlem: Poul Erik Salebjerg-Hansen (22. januar 2018 – 30. januar 2024)
Fast medlem: Kaj Petersen (1. juli 2016 – 30. juni 2022)
Suppleant: Bent Aagaard Nielsen (1. marts 2017 – 28. februar 2023)

Overtaksationskommissionen for Vejle og Ringkøbing
Formand: Erling Christensen (1. januar 2016 – 31. december 2021)
Fast medlem: Johan Høj Kristensen (1. juli 2016 – 30. juni 2022)
Fast medlem: Jørgen Østergård (1. juli 2016 – 30. juni 2022)
Suppleant: Bent Dyrvig (1. juli 2016 – 30. juni 2022)
Suppleant: Peter Schmidt Hansen (1. juli 2016 – 30. juni 2022)

Ekspropriationskommissionerne

Ekspropriationskommissioner nedsættes med det formål at foretage en almindelig prøvelse af ekspropriationer i konkrete sager. Disse kommissioners kompetence dækker statsekspropriationer og nedsættes på baggrund af ekspropriationsproceslovens §§ 4, 5 og 6.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne
Medlemmer:
Erik Larsen
Leif Luxhøj-Pedersen
Mogens Jensen
Søren G. Nielsen
Gunner Lorentsen (suppleant indtil 31. december 2018)
Helge Sølgaard (suppleant indtil 31. december 2018)
Ole Christophersen (suppleant)

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland
Medlemmer:
Holger Hedegaard
Jens Ole Juhler
Ole Riber Kjær
Niels Juel Nielsen
Niels Wind-Friis (suppleant)

Periode for udnævnelse: 1. januar 2017 – 31. december 2022.

Taksationskommissionerne - statslige

Taksationskommissionernes formål er at kunne efterprøve ekspropriationskommissionernes beslutninger. Taksationskommissionerne er nedsat ved lov jf. ekspropriationsprocesloven § 7.

Medlemmer:
Carl Erik Jensen
Eigil Holm Nielsen
Frank S. Jørgensen
Karl Frandsen
Mikael Dahl-Jensen
Niels Jørgen Bønløkke
Niels Knud Eriksen
Susanne Nielsen

Periode for udnævnelse: 1. januar 2017 – 31. december 2022.

Vejtransportrådet

I henhold til godskørselsloven drøfter Vejtransportrådet generelle og overordnede spørgsmål på transportområdet og kommer med anbefalinger til transportministeren om regulering af rammevilkårene for transporterhvervet.

Formand:
Carsten Falk Hansen, Trafik- og Byggestyrelsen

Medlemmer:

Lars William Wesch, ATL
Jesper Højte Stenbæk, Dansk Erhverv
Erik Østergaard, Dansk Transport og Logistik
Morten Schønning Madsen , Dansk Erhverv Arbejdsgiver
Steen Bundgaard, Danske Busvognmænd
Martin Aabak, Danske Speditører
Michael Svane, DI
Anne Kathrine Steenbjerge, DI Transport
Jørgen Aarestrup, Fagligt Fælles Forbund
Anders Jessen, International Transport Danmark

Perioden for udnævnelse: indtil videre

Rådet for Offentlige bygherrer - ROB

Rådet for Offentlige Bygherrer er nedsat i henhold til lov om offentlig byggevirksomhed. Rådet har en rådgivende funktion i forhold til lov om offentlig byggevirksomhed og fungerer desuden som et forum for erfaringsudveksling af teknisk, administrativ og økonomisk karakter.

Signe Primdal Lyndrup, Bygningsstyrelsen (formand).
Lise Aaen Kobberholm, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (næstformand)

Medlemmer:

Udlændinge- og Integrationsministeriet.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
Slots- og Kulturstyrelsen.
Kriminalforsorgen.
Kommunernes Landsforening.
Danske Regioner.
Byggeri København.
Statens Byggeforskningsinstitut inviteres ad - hoc.

Rådet for Sikker Trafik

Rådet for Sikker Trafiks formål er at fremme færdselssikkerheden ved oplysning om farer og vanskeligheder i færdslen, udbrede viden om færdselsregler og sikkerhedsfremmende udstyr samt arbejde for, at trafikanterne aktivt bidrager til opnåelse af større færdselssikkerhed. Rådet for Sikker Trafik skal i øvrigt - inden for lovgivningens rammer - virke for gennemførelse af færdselssikkerhedsmæssige foranstaltninger.

Forretningsudvalgets medlemmer:

Borgmester Ole Bjørstorp (formand)
Politidirektør Kim Christiansen (næstformand)
Klaus Bondam, Cyklistforbundet
Michael Svane, DI Transport
Nis Peder Kolby, Falck Danmark A/S
Thomas Møller Thomsen, FDM - Forenede Danske Motorejere
Jacob Winther, Forsikring & Pension
Stefan Søsted, Færdselsstyrelsen
Thomas Højgaard, Justitsministeriet
Lone Johannsen, KL
Erik Terp, Nationalt Færdselscenter, Rigspolitiet
Anja Ravn Schmidt Joensen, Skole og Forældre
Jacob Heinsen, Transportministeriet
Jens Holmboe, Vejdirektoratet